e-ISSN: 2671-3659
p-ISSN: 2671-3675
Founded: 2021
Period: Biannually
Publisher: Balkan Studies Foundation

Book Reviews

Trajtësimi i identiteteve kombëtare bullgare dhe serbe: 1800-1900 Trajtësimi i identiteteve kombëtare bullgare dhe serbe: 1800-1900

Ali Pajaziti Prof, Dr., South East European University Author 0000-0002-4395-1282

DOI:

10.51331/B010

Abstract

Identiteti, si një term i studiuar nga psiko-analistët, sociologët dhe social-psikologët, përfaqëson veçoritë kryesore të individit (personal identity) ose të një grupi të njerëzve (collective identity), me të cilat mund të dallohet një njeri ose një kolektivitet. Këtë kat-egori shoqërisht të konstruktuar Fukuyama (2018) e ka quajtur kërkesë për dinjitet.